NVPA-beroepscode

Inleiding
De NVPA-beroepscode omvat de ethische regels, die het beroeps-handelen betreffen van
alle bij het NVPA aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirant lid zijn.
Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria, zoals
vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.

Eèn ieder die onder deze beroepscode valt, zal verder worden aangeduid als lid.
Bij een aanvraag voor supervisie, t.b.v. een bij het NVPA aangesloten therapeut, dient de
externe supervisor deze beroepscode te onderschrijven.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid
bij alle activiteiten, vallende binnen zijn beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van
zijn cliënt en diens recht op een eigen levens- en / of religieuze overtuiging en zijn daarop
gebaseerde levenswijze, respecteert.

Waar in deze beroepscode wordt gesproken over "cliënt" wordt bedoeld, een persoon die
voor zichzelf gebruik maakt van de diensten van een bij het NVPA aangesloten lid binnen
het kader van diens beroepsuitoefening, ongeacht de aard van de hulp of de vorm waarin
deze hulp wordt verleend.

De verwijzer ( huisarts, collega-therapeut, werkgever of instantie ) of familie van de cliënt
die gebruik maakt van een bij het NVPA aangesloten lid, noemen we “derden” of
“betrokkenen”.

Wat betreft de handhaving verwijzen we naar het NVPA-Klacht & Tuchtrecht.
Bestuur NVPA

Noot:
Daar waar in de tekst hij / zijn of therapeut staat wordt ook zij / haar of therapeute bedoeld.

Artikel 1
lid a: Elk lid van het NVPA is verplicht de onderstaande beroepscodeverklaring te
ondertekenen:
"Ik verklaar dat ik bij de uitoefening van mijn (beroeps)werkzaamheden zal handelen
overeenkomstig de regels ( artikelen) van de beroepscode van het NVPA en er op
zal toezien dat er ook overeenkomstig deze beroepscode zal worden gehandeld als
anderen onder mijn verantwoordelijkheid (beroeps)werkzaamheden verrichten."

Lid b: Het ondertekenen van deze beroepscode impliceert tevens dat ik zal handelen naar
de geest en bedoelingen van de door het NVPA ontwikkelde statuten, protocollen en
reglementen.

Lid c: Ik verplicht mij een behandelingsovereenkomst met de cliënt te sluiten.

Lid d: Ik zal de behandelingsovereenkomst te goeder trouw en naar de bedoelingen van de
overeenkomst uitvoeren.

Lid e: Met het ondertekenen van deze code onderwerp ik mij aan de statuten en het
Huishoudelijk Reglement van het NVPA.

x

Artikel 2
Van de therapeut wordt geëist het beroep uit te oefenen op een competente en ethisch
zorgvuldige manier. Daarnaast dient de therapeut de nodige aandacht te besteden aan
ontwikkelingen binnen het werkveld. Het bijhouden van het vak behoort tot de
aanhoudende zorg van de therapeut.

Artikel 3
De aangesloten therapeut moet zich beperken tot die werkmethode (discipline) waarin hij
voldoende gekwalificeerd is. Uitbreiding van de werkmethode met een andere methode
dient aangevraagd te worden bij het bestuur van het NVPA en zal in de regel alleen
toegestaan worden wanneer de therapeut daarin voldoende gekwalificeerd is.

Artikel 4
Een NVPA-therapeut, die zich schuldig maakt aan handelingen, of aan nalatigheid, of die
in de uitoefening van de therapie blijk geeft van grove onkunde, waardoor ernstige schade
ontstaat voor een cliënt of die het vertrouwen in NVPA-therapeuten ondermijnt, kan
onverminderd zijn aansprakelijkheid ingevolge andere wettelijke voorschriften, worden
onderworpen aan één van de maatregelen, vermeld in artikel 10.

Artikel 5
De therapeut mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van zijn cliënt, cliëntgebonden
contact hebben met andere hulpverleners, verwijzers, werkgevers en instanties.

Artikel 6
Het bepaalde in artikel 4 is van kracht voor alle NVPA-therapeuten werkend vanuit één of
meerdere door het NVPA erkende vakspecialisaties. Een lijst hiervan is opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement en kan jaarlijks worden herzien na goedkeuring door de Algemene
Ledenvergadering.

Artikel 7
Alle bij het NVPA aangesloten leden zijn gehouden tot geheimhouding van al hetgeen
hen in de uitoefening van hun beroep door de cliënt, verwijzer of mede-collega(‘s) is toevertrouwd. Dezelfde plicht rust op supervisoren, op leden van een consultatiecommissie en
op collega's, die geconsulteerd worden.
Het beroepsgeheim strekt zich eveneens uit tot de mensen, die in het verlengde van de
NVPA-therapeut werken, zoals bv. een secretaresse, een stagiaire e.a.

Artikel 8
Lid 1 Bij de aanvang van de behandeling is de therapeut verplicht een behandelingsovereenkomst met zijn cliënt af te sluiten. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.
De onderstaande onderwerpen dienen hierin te zijn opgenomen c.q. besproken te
worden:
* De gestelde problematiek
* De wijze van werken van de therapeut toegespitst op het behandelingsproces
en de wijze van afsluiting van de behandeling. Onder afsluiting valt ook staken
van de behandeling, wanneer het verwachte doel niet bereikt kan worden.
* De mogelijke duur van de behandeling.
* De kosten, die de behandeling voor de cliënt meebrengt.
* De verwachtingen van de therapeut naar de cliënt over het volgen van de
behandeling, zoals de consequenties, wanneer de cliënt een afgesproken
behandeling verzuimt, met en zonder tijdige afzegging.

Lid 2 De therapeut dient de mogelijke consequenties die de behandeling voor de cliënt kan
hebben te bespreken.
Dit kunnen zijn:
- Verlof van het werk aanvragen.
- Aanvraag indienen bij de verzekering.
- Beïnvloeding van de omgeving door het volgen van en veranderen door de
therapie.

Lid 3 De cliënt behoudt, gedurende de hele behandeling, zijn vrijheid van keuze, wanneer
hij het met de inhoud van de afspraak of de consequenties daarvan niet eens kan zijn,
nadat deze onderwerpen met hem besproken zijn.
De therapeut dient een fundamentele keuze van de cliënt te respecteren.

Lid 4 De therapeut dient met respect te handelen naar personen en instanties die de
sociale kaart van de cliënt vormen.

Lid 5 De therapeut is gehouden aan een beroepsgeheim.
Hij dient op de hoogte te zijn van de wettelijke regels t.a.v. het beroepsgeheim.

Lid 6 De therapeut dient zijn cliënt te wijzen op het bestaan van de onafhankelijke
klachtenprocedure en het klachtrecht.

Lid 7 De NVPA-therapeut is gehouden te handelen vanuit zijn beroepsverantwoordelijkheid, gezien de specifieke aard van de hulpverleningssituatie, die
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een bepaalde afhankelijkheid van de
cliënt. Misbruik van deze relatie wordt beschouwd als nalatigheid, verwaarlozing of
opzettelijke schending van de verantwoordelijkheid, die de therapeut heeft
tegenover zijn cliënt.
Misbruik houdt onder andere in, dat de therapeut zijn eigen belangen en problemen
stelt boven het belang van de cliënt, zoals daar zijn:
* seksueel contact
* emotionele belangen
* sociale belangen
* financiële belangen.
Iedere inbreuk, zoals hierboven omschreven, is een handelen in strijd met de
beroepscode, en een feit, waarop het Klacht- en Tuchtrecht van toepassing is als
"misbruik van de therapeutische relatie".

Artikel 9
De NVPA-therapeut is gehouden juiste informatie te verstrekken aan zijn cliënt.
Toezeggingen, zoals in advertenties gedaan, moeten in overeenstemming zijn met de
mogelijkheden en bekwaamheden van de therapeut. Kwalificaties moeten aantoonbaar zijn.
Er mogen geen valse of te hoge verwachtingen gewekt worden bij cliënten en andere lezers.
Iedere inbreuk hierop wordt omschreven en behandeld als het verstrekken van valse
informatie. De therapeut mag namens derden geen beloften doen zonder hun uitdrukkelijke
toestemming.

Artikel 10
Lid 1 Op inbreuken bedoeld als in de vorige artikelen, is het Klacht- en Tuchtrecht van
toepassing. De maatregelen van het Klacht- & Tuchtrecht zijn:
a. waarschuwing
b. berisping
c. oplegging van een bedrag aan geld, als vergoeding voor de materiële schade,
die een cliënt door zijn handelen aantoonbaar heeft geleden en die een direct
gevolg van het handelen van de hulpverlener is.
e. schorsing als lid van het NVPA
f. oplegging van een schorsing in de uitoefening van het beroep

Lid 2 Het bedrag aan geld, bedoeld in het eerste lid onder C, komt ten goede aan de cliënt.

Lid 3 Indien een bedrag aan geld wordt opgelegd, kunnen in de beslissing termijnen
worden gesteld, waarbinnen het bedrag moet worden betaald.

Lid 4 De enige sanctie, die het NVPA heeft om betaling t.a.v. punt C, te vorderen, is ontzegging uit het lidmaatschap.